top of page

GMX RECORDS

ทำอะไร?

Recording Studio

GMX RECORDS

เราทำงานด้านระบบเสียงกลางแจ้ง

งานด้านการบันทึกเสียง

202-2023071_hd-resolution-desktop-wallpa

รับชมผลงานของเราบน Youtube

bottom of page